Säännöt

Aalto Tennis ry:n säännöt

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aalto Tennis ry, epävirallisesti lyhennettynä AT. Yhdistyksen kotipaikka Espoo. Yhdistyksen virallinen hallinto- ja toimintakieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä toimivana yhdistyksenä sekä Suomen Tennisliitto ry:n jäsenenä herättää ja ylläpitää opiskelijoiden kiinnostusta tennikseen sekä edistää jäsentensä tennisharrastusta.

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 1. järjestää valmennusta
 2. järjestää kilpailutoimintaa ja osallistua muiden järjestämään kilpailutoimintaan
 3. välittää tennikseen liittyvää materiaalia jäsenistölle
 4. järjestää excursioita sekä matkoja
 5. pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Aalto-yliopiston, Suomen Tennisliitto ry:n, muiden tennisseurojen ja -yhdistysten, yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi lisäksi järjestää illanviettoja, kokouksia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harrastaa julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

2 Jäsenet & maksut

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, opiskelevat ulko-, ulko- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsen.

Yhdistyksen opiskelevaksi ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut, päätoimisesti opiskeleva henkilö.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Yhdistyksen kokouksissa vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

Hallituksella on velvollisuus ylläpitää jäsenistä ajantasaista jäsenluetteloa, josta käy ilmi ainakin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta.

5 § Jäsenmaksut

Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmillä. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenet jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa yli puolen vuoden ajan. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous.

6 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Yhdistyksestä erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä.

8 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3 Yhdistyksen kokoukset

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla. Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous myös, mikäli 1/10 osa jäsenistöstä tai vähintään 10 henkilöä sitä kirjallisesti vaatii erillisen asian käsittelyä varten.

10 § Vuosikokous

Kevätkokouksessa helmi-maaliskuussa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 10. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 11. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 12. päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 13. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. kokouksen päättäminen.

11 § Vaalikokous

Syyskokouksessa marras-joulukuussa käsiteltävät asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi
 8. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 9. valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
 10. valitaan yhdestä kahteen (1-2) toiminnantarkastajaa ja yksi varahenkilö
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. kokouksen päättäminen.

12 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

13 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

4 Talous & hallinto

14 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallitukseen valituista, kuitenkin vähintään kolme henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtajan on oltava yhdistyksen jäsen.

15 § Hallituksen kokoukset

Hallitus sopii ensimmäisessä kokouksessaan, miten hallituksen kokoukset kutsutaan koolle. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään päivää ennen kokousta. Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen.

16 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama henkilö. Hallitus voi tarvittaessa myöntää nimenkirjoitusoikeuden useammalle kuin yhdelle henkilölle.

17 § Tilintarkastajat

Toiminnantarkastajiksi valitaan yhdestä kahteen (1-2) hallituksesta riippumatonta henkilöä ja varalle yksi.

18 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

19 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistys tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Hallitus valvoo toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja voi kokouksessaan perustellusta syystä vapauttaa toimihenkilön tehtävästään kesken toimikauden.

5 Muuta

20   § Sääntöjen muuttaminen & Yhdistyksen purkautuminen

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

21 § Yhdistyksen varat

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.